ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

συνέδρια

10ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών & Υποψηφίων Διδακτόρων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

8-11 Οκτωβρίου 2019 | Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

10 conference ekpa gr

Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Υποψήφια Διδάκτωρ Λαογραφίας, Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ ψαλτικὴ ὡς διακόνημα στὸν καθημερινὸ βίο τοῦ γυναικείου ἑλληνορθόδοξου μοναχισμοῦ:
Ὁ βυζαντινὸς Χορὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης"

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 - ώρα 15:10-15:30 | 2ος Όροφος, αίθουσα 201.

Περίληψη:

Θέμα τῆς εἰσήγησης εἶναι ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὦς Διακόνημα στὸν καθημερινὸ βίο τῶν ἑλληνορθοδόξων γυναικείων μοναστικῶν ἀδελφοτήτων. Ἡ ψαλτικὴ προσεγγίζεται ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ «διακονήματος» καὶ ἐρευνᾶται μὲ θεωρητικὰ καὶ μεθοδολογικὰ ἐργαλεῖα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς λαογραφίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιστῆμες τῆς ἐφαρμοσμένης βυζαντινῆς μουσικολογίας καὶ τῆς θεολογίας (λειτουργικὴ καὶ δογματική). Σκοπὸς τῆς εἰσήγησης εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ διακονήματος τῆς ψαλτικῆς, ὄχι μόνο ὦς πρὸς τὴν καλλιτεχνική καὶ ἐπιστημονική του διάσταση, ἀλλὰ ὦς καθημερινὸ τρόπο ἐνδυνάμωσης, συνοχῆς καὶ ἐπικοινωνίας τῆς Ἀδελφότητας καὶ τῶν προσκυνητῶν τῆς Μονῆς· ὦς προσευχὴ καὶ πνευματικὴ σύνδεση μοναζουζῶν καὶ προσκυνητῶν μὲ τὸ Θεῖο καὶ τέλος ὦς βασικὸ στοιχεῖο ταυτότητας τῆς Μονῆς.

Παράδειγμα ἔρευνας εἶναι ὁ γυναικεῖος βυζαντινὸς χορὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος ΤΑΩ Πεντέλης. Ἡ ἔρευνα ἑστιάζεται: στὸν τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ Ἀδελφότητα καλλιεργεῖ καὶ ἀναπτύσσει τὸ συγκεκριμένο διακόνημα· στὴν συνεργασία τοῦ Ἀναλογίου μὲ τοὺς σύν-λειτουργοὺς κατὰ τὴν διάρκεια ἱερῶν τελετουργιῶν (ἱερεῖς, διάκονοι, μοναχές, κοσμικοί, τεχνικοί) καὶ τέλος στὸν τρόπο μὲ τὸν οποίον προσλαμβάνεται τὸ ψαλτικὸ διακόνημα ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἐκτὸς ἀναλογίου μοναχὲς καὶ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, προσκυνητὲς καὶ ἐπισκέπτες τῆς Μονῆς.