ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΥ ΓΕΡΑΣΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Ηλεία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (2-2-2) και χορεύεται ως «ΤΣΑΜΙΚΟΣ»
.


Ωρέ μη με κοι… …οιτάς μη με κοι… …οιτάς που γέρασα,
μη με κοιτάς που γέ… …έρασα
κι α… ασπρίσαν τα μα… …αλλιά μου.

------

Ωρέ με γέρα… …ασαν με γέρα… …ασαν τα βάσανα,
με γέρασαν τα βά… …άσανα
τη… …ης φυλακής τα ντέρτια.

------

Ωρέ έχω πο… …ολλά έχω πο… …ολλά παράπονα,
έχω πολλά παρά… …άπονα
που …ου θα τα φάει το …ο χώμα.