ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ

Κάλαντα Χριστουγέννων με προέλευση από τα Κοτύωρα Πόντου.


Άναρχος θεός καταβέβηκε και εν τη Παρθένω κατώκησε,
τερουρέμ τερουρέμ τέρουρερουρερου
χαίρε Δέσποινα.

------

Βασιλεύς των όλων και Κύριος ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασαι,
τερουρέμ τερουρέμ τέρουρερουρερου
χαίρε Άχραντε.

------

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεστε τάξεις των αγγέλων ευφραίνεστε,
τερουρέμ τερουρέμ τέρουρερουρερου
χαίρε Δέσποινα.

------

Δέξου Βηθλεέμ τον Δεσπότη σου Βασιλέα πάντων και Κύριον,
τερουρέμ τερουρέμ τέρουρερουρερου
χαίρε Άχραντε.

------

Εξ ανατολών μάγοι έρχονται δώρα προσκομίζοντες άξια,
τερουρέμ τερουρέμ τέρουρερουρερου
χαίρε Δέσποινα.

------

Σήμερον η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει και ευφραίνεται,
τερουρέμ τερουρέμ  τέρουρερουρερου
χαίρε Άχραντε.