ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ., 2017.05. UNESCO & Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Κριτική Μελέτη ως προς την Ένταξη Στοιχείων στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο – Περίπτωση Φακέλου "Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι", Κόντου, Αγγελική (επιβλ.), Αθήνα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων». [DOI: 10.13140/RG.2.2.28824.49928].

Διπλωματική Εργασία για τον Μεταπτυχιακό Τίτλο "Πολιτιστικό Management", στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων' του Ε.Α.Π., Αθήνα 2017 [ανέκδοτη].

Περίληψη:
Η έννοια της ‘Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ αναπτύχθηκε στην προσπάθεια της UNESCO να διαφυλαχθούν παγκοσμίως οι δομές πολιτισμού, που έχουν ‘άυλη’ μορφή. Για την ένταξη ενός στοιχείου στον παγκόσμιο κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO απαιτείται η αναγνώρισή του στο Εθνικό Ευρετήριο του εκάστοτε κράτους-μέλους. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Εθνικά Ευρετήρια είναι η σύνταξη ερευνητικών φακέλων και στη συνέχεια η έγκριση των συγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς που κάθε κράτος-μέλος έχει θεσμοθετήσει. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συναφών με αυτή ζητημάτων (θεσμοί, φορείς, συμβάσεις, μέτρα προβολής και προστασίας, πρακτικές, προβληματισμούς). Η μελέτη εστιάζεται στις πρακτικές, με τις οποίες υποστηρίζεται και αναπτύσσεται η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά από τους Ελληνικούς θεσμούς και ειδικότερα στον τρόπο εισαγωγής στοιχείων στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο. Ως παράδειγμα έρευνας αναλύεται ο φάκελος του στοιχείου ‘Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι’.

Η διπλωματική εργασία σε pdf pdf_button