ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ

Κάλαντα βυζαντινά αστικά Χριστουγέννων με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 14/4 (3-3-4-4).

 

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Βασιλεύς των όλων και Κύριος ήλθες τον Αδάμ αναπλάσασθαι.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Δεύτε εν σπηλαίω θεάσασθαι κείμενον εν φάτνη τον Κύριον.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται δώρα προσκομίζουσιν άξιαν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Ζήτω προσκυνήσατε Κύριον τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Ήνεγκεν Αστήρ μάγους οδηγών άνω τω σπηλαίω προσέφερεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Θεός Βασιλεύς επουράνιος τίκτεται εν φάτνη Θεότικτος.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Ίδεν ο Ηρώδης ως έμαθεν όλως εξεπλάγη ο δόλιος.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Κράζει και βοά προς τους λειτουργούς τους δοξολογούντας τον Κύριον.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Λέγετε σοφοί και διδάσκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος;
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον των ανθρωπίνων εξεθύμησεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Νύκτα Ιωσήφ χρήμα ήκουσεν Άγγελος Κυρίου ελάλησεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Ξένον και παράδοξον άκουσμα και εις συγκατάβασιν θέαμα.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Όμμα αραθύμησε Δέσποινα και έσωσε τους εγκαταβαίνοντας.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Πύλαι οραταί και ανέκραζεν δούλος τον Δεσπότην εβάπτιζεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Ρεύμα Ιορδάνου εστρέφετο τρόμω κατερχόμενον τον Κύριον.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Σήμερον χαρά η ευφρόσυνος Άγγελος Κυρίου ελάλησεν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Τάγματα Αγγέλων θαυμάζουσι Πνεύμα κατελθόν εκ του ουρανού.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Ύμνον Σοι προσφέρουσιν ευλαβώς τα του Ιορδάνου ορώμενα.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Φόβω Ιωάννης Σου άπτεται φωνή εξελθούσα εξ ουρανών.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Χαρά αγιάσαι τα ύδατα Πνεύμα κατελθόν εις τον ποταμόν.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.

------

Ψηλαφών Θωμάς προς την Σην πλευράν πιστεύσας βοών προς τον Κύριον.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Δέσποινα.

------

Ω! ον του Πατρός προαιώνιον φώτισον τους πάντας πιστεύσαντας.
Τεριριριρέμ τεριριριρέμ τε και ανανές Χαίρε Άχραντε.