ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΠΙΚΡΑΙΝΕΣΤΕ ΚΟΥΡΙΤΣΙΑ

Τραγούδι γάμου με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

Δεν πικραί… δεν πικραίνεστε κουρίτσια
ήρθαν ξέ… ήρθαν ξένα παλικάρια,
ήρθαν ξέ… ήρθαν ξένα παλικάρια
θα μας πά… θα μας πάρουν την κουπέλα.

------

Την κουπέ… την κουπέλα την τρυγόνα
θα την πάρ’ν θα την πάρ’ν και θα την πάνε,
θα την πάρ’ν θα την πάρ’ν και θα την πάνε
θα την πάν’ θα την πάν’ σι ξένον τόπο.

------

Θα την πάν’ θα την πάν’ σι ξένον τόπο
κι σι ξέ… κι σι ξένο βιλιέτι,
κι σι ξέ… κι σι ξένο βιλιέτι
‘κεί θα κά… ‘κεί θα κάνει ξένη μάνα.

------

‘Κεί θα κά… ‘κεί θα κάνει ξένη μάνα
ξένη μά… ξένη μάνα παραμάνα,
ξένη μά… ξένη μάνα παραμάνα
ξέν’ αδέ… ξέν’ αδέρφια κι αξαδέρφια.