ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ

 

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Ρωμυλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3).

 

 

Παλικά… παλικάρια μου παλικά… παλικάρια μου,
σιρβινιώ… σιρβινιώτικα κι αϊβαλιώ… κι αϊβαλιώτικα.

------

 

Τι με βλέ… τι με  βλέπετε τι με βλέ… τι με βλέπετε,
κι μαραί… κι μαραίνεστε ‘μένα η μά… ‘μένα η μάνα μου.

------

 

‘Μένα η μά… ‘μένα η μάνα μου ‘μένα η μά… ‘μένα η μάνα μου,
μόνο εμέ… μόνο εμένα έχει κι όλο μό… κι όλο μοναχή.

------

Κι μι πά… κι μι πάντρεψι κι μι πά… κι μι πάντρεψι,
πέρα στη πέρα στη Βλαχιά κι στην Τα… κι στην Ταρταριά.