ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΥΚΗΣΤΗΚΕ

Τραγούδι με προέλευση από την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και την χερσόνησο της Ερυθραίας της Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΡΤΟΥ».

 

Μια πέρδικα καυκήστηκε Ανατολή και Δύση
μια πέρδικα καυκήστηκε Ανατολή και Δύση,
που δεν ηυρέθει κυνηγός να την εκυνηγήσει.

Τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα.

------

Κι ο κυνηγός σαν τ’ άκουσε πολύ βαρύ του ‘φάνει
κι ο κυνηγός σαν τ’ άκουσε πολύ βαρύ του ‘φάνει,
στήνει τα δίχτυα στην ακτή τα ξώβεργα στις κάμποι.

Τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα.

------

Τα δίχτυα τα μεταξωτά στ’ Αλή Πασά την βρύση
τα δίχτυα τα μεταξωτά στ’ Αλή Πασά την βρύση,
και πάει η πέρδικα να πιει και πιάνεται αφ’ τη μύτη.

Τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα.

------

Χαμηλωπιάνε κυνηγέ γιατί η ψυχή μου βγαίνει
χαμηλωπιάνε κυνηγέ γιατί η ψυχή μου βγαίνει,
χαμηλωπιάνει ο κυνηγός κάνει φτερά και φεύγει.

Τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα.

------

Κρίμα σε σένα κυνηγέ κρίμα στην ομορφιά σου
κρίμα σε σένα κυνηγέ κρίμα στην ομορφιά σου,
και να σου φύγει η πέρδικα μέσα από την αγκαλιά σου.

Τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα τριαλαλαλαλαλαλα λαλαλαλαλαλα.