ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΓΗ ΤΣ' ΑΥΓΗΣ

Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο)με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.

 

Αυγή τσ’ αυγής αυγή τσ’ αυγής θα σηκωθώ,
εεε… που του βουνού …ού τη ρίζα που του βουνού τη ρίζα,
να σύρω να να σύρω να ξημερωθώ.

------

Να σύρω να να σύρω να ξημερωθώ,
εεε… βουνό μου στην …ην κορφή σου βουνό μου στην κορφή σου,
να κάμω κύ… να κάμω κύκλο στο βουνό.

------

Να κάμω κύ… να κάμω κύκλο στο βουνό,
εεε… γωνίκα στη …η Μαδάρα γωνίκα στη Μαδάρα,
να βρω μια πέ… να βρω μια πέτρα ριζιμιά.

------

Να βρω μια πέ… να βρω μια πέτρα ριζιμιά,
εεε… να διπλωθώ …ω να κάτσω να διπλωθώ να κάτσω,
να ακούσω γε… να ακούσω γερακιού φωνή.

------

Να ακούσω γε… να ακούσω γερακιού φωνή,
εεε… και φάλκο να …α λαλήσει και φάλκο να λαλήσει,
να ακούσω και να ακούσω και την πέρδικα.

------

Να ακούσω και να ακούσω και την πέρδικα,
εεε… να γλυκοκα… …κακαρίζει να γλυκοκακαρίζει,
να ακούσω πε… να ακούσω πετροκότσυφο.